MAKLUMAT PENERBITAN JURNAL
   
  Judul / Tajuk : MEMBIMBING GURU MATEMATIK SEKOLAH RENDAH MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK  
  Bidang : PENDIDIKAN  
  Tahun : 2017  
  Penerbit : PPD MUAR  
  Peringkat : Kebangsaan  
  Kategori Penerbit : Jurnal  
  Nombor ISBN / ISSN :  
  Bibliografi : Acar, G. (2013). The effect of project-based learning on students’ motivation. International Journal of Academic Research, 5(2), 82–86. Blumenfeld, P., Soloway, E., Marx, R., Krajcik, J., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. In Educational Psychologist (Vol. 26, pp. 369–398). Fuller, P. a., Dainty, A. R. J., & Thorpe, T. (2011). Improving project learning: a new approach to lessons learnt. International Journal of Managing Projects in Business, 4(1), 118–136. Katz, L. G. & Chard, S. C. (1990). Engaging children’s mind: The project a p p r o a c h . New Jersey: Ablex Publishing Corporation. Katz, L. G. & Chard, C. S. (2000). The project approach: An overview. In J. L. Roopnarine & J. E. Johnson (Eds). Approaches to early childhood education. (pp.177-190). Columbus OH: Merrill Koparan, T., & Güven, B. (2008). The Effect on the 8th Grade Students’ Attitude towards Statistics of Project Based Learning. European Journal of Educational Research, 3(2), 73–85. KPM. (2013). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Matematik. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. Noor Miza Abdul Rahman. (2015). Pebinaan Modul Berasaskan Pendekatan Projek Untuk Meningkatkan Kemahiran Berkomunikasi Murid Tadika. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Novlan, S. S. (2012). The Implementations and Effects of Project-Based Learning Across the Curriculum, 1–13. Panasan. (2010). Learning Outcomes of Project-Based and Inquiry-Based Learning Activities. Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.3844/jssp.2010.252.255  
  Abstrak / Sinopsis : Pendidikan Abad ke-21 (PAK 21) menuntut guru untuk melakukan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah. Pembelajaran berasaskan projek (PBPj) merupakan satu kaedah berpusatkan murid dan memberi peluang murid meneroka topik yang dipelajari. Kajian ini bertujuan untuk membantu dan membimbing guru sekolah rendah menjalankan kaedah PBPj bagi subjek Matematik menggunakan Model Katz dan Chard (2000). PBPj ini dijalankan ke atas 35 orang murid Tahun 5 bagi topik Jisim. Kajian ini adalah satu kajian kes dengan menggunakan kaedah temu bual, catatan jurnal dan analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran berasaskan projek dapat membantu guru mempelbagaikan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. PBPj juga boleh dijalankan bagi topik yang lain kerana ia dapat merealisasikan pendidikan abad ke-21. Kata kunci : pembelajaran berasaskan projek, matematik, sekolah rendah