kursus JTP

Teknologi Pendidikan

Teknologi Maklumat dan Pendidikan

Sains Perpustakaan

Kurikulum

 

 

Kursus Jabatan Teknologi Pendidikan

KURIKULUM

pic1

TPK2101W Teknologi Pengajaran

Kumpulan sasaran : Pelajar DPLI
Semester : Semester 1
Kredit : 2 (2+0), 30 jam
Prasyarat : Tiada
Penilaian/Pentaksiran : Kerja Kursus Pendek (70% Kerja kursus terbuka & 30% Kuiz )

Sinopsis Kursus

Kursus ini akan membincangkan beberapa aspek perancangan, teori, rekabentuk dan pembangunan media pengajaran, iaitu teknologi pengajaran (rekabentuk pengajaran dan pembangunan pengajaran) menjadi kemahiran dan ilmu pengetahuan teras untuk digunakan bagi memangkin dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang praktikal dan efektif.  Di samping itu kekuatan teknologi internet dan sumbernya akan dimanfaatkan dalam aktiviti pembelajaran.  Semua bentuk teknologi tersebut akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara bersepadu dengan mengambil kira kemahiran abad ke-21.

Teknologi Pendidikan

  • Teknologi Pengajaran - Konsep, peranan Teknologi Pendidikan dalam Pengajaran & Pembelajaran, prinsip, domain dan perkaitan teori pembelajaran dalam teknologi pendidikan.
  • Media Pengajaran - Konsep, klasifikasi dan fungsi media pengajaran dalam pengajaran dan pembelajaran.
  • Pembangunan Media Pengajaran - Reka bentuk pengajaran, menrancang pengajaran, prinsip dan peranan media pengajaran, membangunkan media/objek pengajaran.
  • Isu-isu Pelaksanaan Teknologi di Sekolah - Isu-isu perundangan, sosial dan etika, literasi teknologi pendidikan serta piawaian teknologi.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

  • Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran - Teknologi Internet, Learning Web 2.0, Sistem pengurusan pembelajaran (LMS).

Sains Perpustakaan

  • Sumber Maklumat - eSumber, Sistem pengurusan perpustakaan, Institusi Sumber.

Rujukan Asas:

Lever-Duffy, J. & McDonald, J.B. (2008). Teaching and Learning with Technology (3th ed). New York. Pearson, Allyn and Bacon.

Noriati A. Rashid, et. al. (2009). Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn.Bhd.

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman & James, D. R.(2006).Educational technology for teaching and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall.

Rujukan Tambahan:

Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of
       instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon.

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for learning.(8thed.). New Jersey:Prentice Hall

Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn and
        Bacon.

Newby, T.J., Stepich,D.A., Lehman,J.D. & Russell,J.D. (2000). Instructional   technology for teaching and  learning.(2nd ed). New Jersey: Prentice Hall.

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:   
       Designing opportunities  to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson
       Wadsworth.

Roblyer,M.D. & Edwards,J. (2000). Integrating Educational Technology into Teaching. (2nd ed). ). New Jersey: Prentice Hall.

Safian bin Abd. Rashid (2010). Pengurusan sumber : Komponen
Teknologi Pendidikan.

Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit
       Fajar Bakti.

Sinopsis | Modul

go to top

 

16-Apr-2014 10:23 AM

Copyright © 2014 Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Tun Hussein Onn. All rights reserved.
Template designed by TemplateYes